logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Hned od začátku školního roku jsme se na ZŠ Palackého opět začali věnovat prevenci rizikového chování našich žáků. Jelikož nám záleží na tom, aby vztahy mezi dětmi ve třídách i v rámci celé školy byly kvalitní, zaměřili jsme se v prvních měsících především na tvorbu pravidel v nových třídních kolektivech. Tam, kde již pravidla byla vytvořena, žáci si je připomněli, případně doplnili o nová.

     Nic jsme neponechali náhodě a pro zkvalitnění práce ve třídách i nadále využíváme spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí. Téměř všechny třídy 1. stupně prošly programem pod názvem Krok za krokem. Jedná se o preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů obecně, posílení postojů žáků ke zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu.

     Po čtyřdenním adaptačním pobytu na Srnčí všechny 6. třídy absolvovaly dvouhodinový Adaptační program, na kterém se tvořila pravidla nových třídních skupin. Výhodou spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí je, že škola dostává zprávu o provedeném programu a vedení školy i třídní učitelé dostávají doporučení, jak dále se třídou pracovat. V případě potřeby se pracovnice PPP věnují  problémovým kolektivům průběžně.

     Vzhledem k tomu, že se děti pohybují stále častěji na sociálních sítích, záleží nám na tom, aby se v kyberprostoru orientovaly bezpečně. Proto ve velké míře využíváme i pomoci Policie ČR. Velmi podnětné jsou besedy s por. Mgr. Hanou Kaizarovou,

tiskovou mluvčí ÚO Svitavy, která dětem během společných setkání vštěpuje základní pravidla pro užívání Facebooku. Ve třídách na 1. stupni se Mgr. Kaizarová věnuje také osobnímu bezpečí dětí v běžném životě / na ulici, doma, ve škole,…./.

     V budoucích měsících požádáme jako každým rokem o pomoc Městskou policii Moravská Třebová, zejména vedoucího skupiny prevence kriminality městské policie Radovana Zobače, který má velmi kvalitně vedeny besedy se žáky o právním vědomí a o bezpečném pohybu na silnicích.

Mgr. Květa Štefková